skip to Main Content

Een zichzelf regulerende menigte?

Mensen in grote groepen gedragen zich meestal rationeel. Zo zijn ze in noodsituaties geneigd elkaar spontaan te helpen. Kan het zelfregulerend vermogen dat in een menigte aanwezig is, ook versterkt worden? Nederland telt steeds meer massale evenementen die enorme menigten trekken. Andere ontwikkelingen zijn dat mensen meer en meer via sociale media communiceren en dat steeds meer mensen op een of andere manier willen bijdragen aan de veiligheid.

Onderzoeksbureau DSP-groep onderzocht in opdracht van Politie en Wetenschap in hoeverre individuele leden binnen zo’n menigte, of kleinere groepen, zelfregulerend gedrag ook kunnen bevorderen – al dan niet met behulp van sociale media. En welke rol kan de politie hierbij spelen?

Kenmerken van een menigte

De ene menigte mensen is de andere niet. Opgefokte voetbalsupporters vormen een ander soort menigte dan ouders met hun kinderen op Koninginnedag. Kenmerken die van invloed zijn op de mate waarin een menigte zichzelf kan reguleren, zijn onder andere:

  • Grootte;
  • Dichtheid;
  • Samenstelling;

Verder zijn belangrijk de tijd die mensen bij elkaar doorbrengen en de gedeelde belangen die zij hebben. Een menigte heeft in wezen de neiging zichzelf te organiseren en te reguleren. In dat opzicht is het vermogen van een menigte aanzienlijk en het gaat dan ook bijna nooit mis.

Een voorwaardenscheppende overheid

De WRR adviseert in zijn rapport Vertrouwen in burgers (2012) hoe de miljoenen burgers die willen meedenken en meedoen, het meest geholpen zijn. Dat kan met een overheid die gunstige voorwaarden schept voor actieve burgers en frontlijnwerkers en hen faciliteert. Ondertussen krijgen initiatieven als SMS alert en Burgernet steeds meer aanmeldingen van burgers die vrijwillig willen bijdragen aan de Nederlandse veiligheid. Op de kleinere festivals worden bezoekers aangemoedigd op elkaar te letten en te helpen. En om zaken te melden die fout gaan, of beter kunnen, of zelfs om actief bij te dragen aan het programma. De menigte doet dat graag en over het algemeen goed.

Professionele beveiliging

De meer commerciële festivalwereld neemt haar bezoekers de verantwoordelijkheid echter graag uit handen. Organisatoren huren particuliere beveiligingsbedrijven in die zich als gastheer of gastvrouw opstellen, maar daarnaast daadwerkelijk kunnen ingrijpen als de situatie daar om vraagt. Op massale evenementen en grote nationale evenementen (als de Kroning) zien we hetzelfde gebeuren. Ook daar laten organisatoren liever niets aan het toeval en aan de menigte over. Financiële en maatschappelijke risico’s moeten voorkomen worden en potentiële verstoorders van de geplande orde worden verwijderd. Des te groter het evenement en de belangen, des te kleiner de ruimte voor de menigte om bij te dragen.

Niet iedereen heeft de vaardigheden om potentiële relschoppers op een goede manier aan te spreken

Rationeel denkende mensen

En dat terwijl mensen in een menigte niet alleen willen bijdragen aan de veiligheid, maar dit ook kunnen. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat mensen in grote groepen zich meestal rationeel gedragen. Een menigte bestaat in wezen uit rationeel denkende en handelende mensen en in noodsituaties helpen mensen vaak spontaan. Het vermogen om zichzelf te organiseren is in potentie bijna altijd in divers samengestelde menigten aanwezig. Maar hoe zou deze potentie beter benut kunnen worden?

Van matrixbord naar app.

De rationaliteit van mensen kan vergroot worden door hen tijdige en juiste informatie te geven, zodat zij meer gefundeerde keuzes kunnen maken. Met andere woorden, door de communicatie met mensen in de menigte te verbeteren, kan ook het zelfregulerend gedrag positief worden beïnvloed. De ‘ouderwetse’ matrixborden en speakers werken nog prima voor dit doel, aldus een commandant van het team ‘crowd control’ van de Politie Amsterdam. Maar ondertussen ontwikkelt de politie andere middelen om mensen beter te informeren: van een app die mensen kunnen gebruiken om te zien waar het wel of niet druk is, tot aan lantaarnpalen die letterlijk het zicht op een bepaalde locatie kunnen verbeteren. In een internationaal project waar wij zelf bij betrokken zijn, ontwikkelde men een ‘ballon van de hoop’ die opgelaten kan worden en die dan de plek van (bijvoorbeeld) de spoedeisende hulp aangeeft.Leiders en intermediairs

Naast het optimaliseren van de informatievoorziening, zou de positie van leiders en intermediairs in een menigte beter kunnen worden benut. Goed voorbeeld doet goed volgen. Nadeel aan deze strategie is dat ‘leiders’ niet altijd goede voorbeelden geven: ‘Als een artiest een sigaret opsteekt, rookt gelijk de helft van de zaal.’ Intermediairs zijn beter te instrueren. Dit zijn mensen in de menigte die door de organisatie of politie benaderd kunnen worden. Zij kunnen bepaald gedrag in gang zetten, door het goede voorbeeld te geven of door een boodschap fysiek of via sociale media te verspreiden.

Grenzen aan zelfregulerend vermogen

Hoewel het zelfregulerend vermogen in menigten aanwezig is en versterkt kan worden, blijven er grenzen. Niet iedereen heeft de vaardigheden om potentiële relschoppers op een goede manier aan te spreken. Sowieso neemt met de toename van het aantal alcoholische consumpties, pillen of andere drugs, het zelfregulerend vermogen van individuen, groepen en menigten af. Hoe kan de politie vanuit deze wetenschap het best handelen?

Op de grotere festivals lopen undercover-agenten rond

‘Het gaat om nuances’, vat de commandant crowd control het optreden van zijn team samen. Tijdens Gay Pride krijgt het team bijvoorbeeld door dat het te druk is op de Amstel en dat mensen in de verdrukking komen. Het team Crowd Control kijkt dan met een ‘andere bril’ dan normale agenten: “De meeste politiemensen willen direct handelen; ruimte maken. Maar door zwaarder inzetten, komen juist eerder problemen. Wij hebben wel geadviseerd om ME in te zetten, maar verkeersregelaars voor de ME gezet, zodat mensen niet gelijk tegen een blauw uniform aanlopen.”

Complexiteit van sociale media

In de digitale wereld zijn nuances mogelijk nog belangrijker. Uit een ervaring als project X in Haren, blijkt hoe complex sociale media zijn. Informatie vergaren is één ding; daarvoor bestaan al aparte afdelingen die sociale media scannen. Maar via sociale media communiceren met een menigte is voor de politie een heel ander verhaal. Er is immers sprake van een fundamenteel verschil in organisatie: een hiërarchisch kolommensysteem (overheid, politie, OM) versus een fluïde netwerk van individuen en groepen met sociale media in een menigte. Kan een kudde olifanten een zwerm kwinkelerende zwaluwen worden? En is dat wenselijk? De kracht van een betrouwbare politie en justitie ligt immers deels in hun hiërarchie en goed doordachte, trage controlemechanismen die zorgvuldigheid en rechtszekerheid waarborgen. 

Interactieve rol van de politie

In ons onderzoek constateren we dat op het gebied van zelfregulering meer winst te behalen valt voor de politie. Minder zichtbare inzet en meer interactieve inzet van politie hebben het meeste effect op processen van zelfregulering. Op de grotere festivals zagen wij dat het blauw is verdwenen. Daar lopen spotters en undercover-agenten rond. Zij kunnen notoire relschoppers signaleren en uit de massa pikken, zonder dat zij met hun zichtbare aanwezigheid de sfeer beïnvloeden.

Politiemensen in de menigte zouden mogelijk ook preventief kunnen stimuleren dat een menigte een bepaalde richting uit gaat. Met deze en andere preventieve strategieën zou de politie kunnen experimenteren.

Mogelijkheden van de politie die versterkt kunnen worden, liggen in:

  • Het stimuleren dat mensen een dialoog met elkaar aangaan;
  • Het inschakelen van intermediairs;
  • het doorbreken van het omstandereffect (het fenomeen dat mensen minder snel geneigd zijn in te grijpen als er meer andere mensen zijn). 
Zelfregulering: een positief risico?

De ruimte die voor zelfregulering gelaten wordt, varieert sterk. In de maatschappij zijn verschillende tendensen zichtbaar: aan de ene kant laten de organisatoren van grote commerciële festivals en de overheid op grote evenementen zo min mogelijk verantwoordelijkheid bij de menigte. Mensen moeten zich kunnen vermaken en financiële en maatschappelijke risico’s moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Aan de andere kant juicht de overheid het nemen van verantwoordelijkheid in het licht van de ‘participatiemaatschappij’ juist toe.

 

Dit is verwarrend. Gaat het nu om pret of verantwoordelijke participatie? Zijn mensen passieve consumenten die de overheid met brood en spelen tevreden kan houden? Of blijven mensen burgers met verantwoordelijkheid die tijdens het spelen zelf een oogje in het zeil houden? Wij adviseren gemeenten om deze weinig zichtbare ontwikkeling te agenderen en ook bij het organiseren van openbare evenementen hier een standpunt in te nemen. Experimenten met de rol van de politie zouden inzicht en mogelijk vertrouwen kunnen geven in het vermogen van de menigte. Niet het optimaliseren van de controle over crowds, maar het vergroten van de verantwoordelijkheid binnen crowds, is dan het doel.

Bron: http://www.ccv-secondant.nl

 

Informatie

Wilt u een meer weten over onze diensten toegespitst op Crowd control en Eventbeveiliging of wat Holland Security Group voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Zorgen over internationale crises en terrorisme

Nederlanders maakten zich afgelopen herfst vooral zorgen over het conflict met de IS. Verder zien we dat de angst voor een internationale crisis, voor een terroristische aanslag en voor een ziektegolf onder mensen is toegenomen ten opzichte van de meting in juni 2014. De zorgen over de economische crisis, werkloosheid en gezondheidszorg zijn gedaald. Dit blijkt uit de laatste meting van Risico- en Crisisbarometer in oktober 2014, de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid op het gebied van voorbereidingen voor en informatievoorziening tijdens rampen.
Zorgen en angsten spontaan en geholpen genoemd

Als wordt gevraagd om te denken aan zaken en gebeurtenissen die op dit moment spelen of kunnen gaan spelen in Nederland, noemt men spontaan het conflict met ISIS (35%, nieuw in de lijst)als grootste punt van zorg, gevolgd door de economische crisis (20%) en de gezondheidszorg (17%). De zorg over een terroristische aanslag staat op de vierde plaats (stijging van 3 naar 16% sinds juni 2014). De zorg over werkeloosheid is gedaald (van 21 naar 15%).

Als vervolgens een lijst met vooraf geformuleerde gebeurtenissen en rampen wordt voorgelegd, dan blijkt men het meest bang te zijn voor een internationale crisis (68% kruist dit aan). De angst voor een terroristische aanslag is sterk gestegen naar de tweede plaats (48 % in juni naar 65%). Hetzelfde geldt voor de angst voor een ziektegolf onder mensen (36% naar 45%), wat waarschijnlijk het gevolg is van de uitbraak van Ebola. De angst voor een economische crisis gezakt naar de derde plaats, na sinds 2008 op de eerste plaats te hebben gestaan.

Het gevoel van veiligheid

Men maakt zich iets meer zorgen over de eigen veiligheid en die van het gezin als gevolg van een ramp, maar schat de kans om zelf betrokken te raken bij een ramp hetzelfde in als bij de vorige meting. Wel voelt men zich iets minder veilig in de openbare ruimte, vooral in het vliegtuig, op een treinstation en op een vliegveld. Dit onveiligere gevoel zorgt er echter niet voor dat men deze plaatsen vaker mijdt dan in juni 2014.

Vertrouwen in de overheid

Iets minder dan de helft van de Nederlanders (45%) heeft in het algemeen vertrouwen in de overheid. Dit is ongewijzigd in vergelijking met de vorige meting. Het aantal mensen dat denkt dat de overheid (in enige mate) is voorbereid op een ramp, is licht gedaald (van 69 % in juni naar 63%). De helft van de Nederlanders (49%) heeft vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid bij een ramp en een kwart denkt dat de inwoners van Nederland voorbereid zijn op een ramp.

Toelichting Risico- en Crisisbarometer

De Risico- en Crisisbarometer wordt in opdracht van het Nationaal Crisiscentrum (NCTV) uitgevoerd en voorziet in een tweetal standaardmetingen per jaar. Daarnaast kan de Risico- en Crisisbarometer bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd. De meting van oktober 2014 is uitgevoerd het onderzoeksbureau Ipsos onder 804 respondenten.

Bron: https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/risico-en-crisisbarometer-oktober-2014.aspx

Informatie?
Neem contact met ons op.

Integraal benaderen van een veiligheidsvraagstuk

Wat betekent ‘integraal benaderen’ van een veiligheidsvraagstuk?

Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Maatwerk met aandacht voor de corebusiness van de klant. Beveiligingsmaatregelen afgestemd op de individuele risico’s en bedrijfsprocessen. Holland Security Group kijkt samen met de klant naar de risico’s en dan met name de onaanvaardbare risico’s. Sleutelwoorden in dit traject zijn; veiligheid, totaaloplossing, ontzorgen, efficiëntie en kostenbeheersing. Vervolgens dragen we maatregelen aan die doeltreffend en economisch verantwoord de beste zijn voor de specifieke situatie van onze klanten.

Zorgen en angsten spontaan en geholpen genoemd

Als wordt gevraagd om te denken aan zaken en gebeurtenissen die op dit moment spelen of kunnen gaan spelen in Nederland, noemt men spontaan het conflict met ISIS (35%, nieuw in de lijst)als grootste punt van zorg, gevolgd door de economische crisis (20%) en de gezondheidszorg (17%). De zorg over een terroristische aanslag staat op de vierde plaats (stijging van 3 naar 16% sinds juni 2014). De zorg over werkeloosheid is gedaald (van 21 naar 15%).

Als vervolgens een lijst met vooraf geformuleerde gebeurtenissen en rampen wordt voorgelegd, dan blijkt men het meest bang te zijn voor een internationale crisis (68% kruist dit aan). De angst voor een terroristische aanslag is sterk gestegen naar de tweede plaats (48 % in juni naar 65%). Hetzelfde geldt voor de angst voor een ziektegolf onder mensen (36% naar 45%), wat waarschijnlijk het gevolg is van de uitbraak van Ebola. De angst voor een economische crisis gezakt naar de derde plaats, na sinds 2008 op de eerste plaats te hebben gestaan.

‘Een gezonde balans tussen risico’s en maatregelen’

Integraal

Holland Security Group benadert een vraagstuk vanuit integraal oogpunt middels een objectieve risicoanalyse. Wij kijken naar de reeds genomen maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch vlak. Hierbij richten wij ons op een mogelijke besparing van de totale beveiligingskosten door zaken wellicht ‘slimmer’ op elkaar af te stemmen door onze Integrale benadering.

HSG-Werkwijze-01.jpg

Het geheel aan maatregelen kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van fysieke en technische beveiliging. Holland security Group neemt het gehele beveiligingsvraagstuk uit handen, door op basis van onze risicoanalyse voor onze klant de beste en meest adequate en efficiënte oplossing te zoeken zodat deze zich kan bezig houden met zijn of haar dagelijkse zaken.

De aanpak van Holland Security Group bestaat altijd uit een onderbouwd voorstel. Dat begint met een analyse van de risico’s die u loopt binnen uw specifieke segment.

  1. Onderzoek naar de veiligheidsbehoefte van de opdrachtgever;
  2. 2. Opstellen van een risicoprofiel in overleg;
  3. Een combinatie van oplossingen die hierbij naadloos aansluiten.

Zo stellen we een pakket van maatregelen voor waarin uw bedrijfscontinuïteit en veiligheid voorop staan. Dat levert oplossingen op die zijn afgestemd op uw manier van werken en die bijdragen aan de efficiency van uw bedrijfsvoering.

Informatie?
Neem contact met ons op.

Partner in eventmanagement

Het succes van de beveiliging van evenementen is het resultaat van zorgvuldige planning, voorbereiding, communicatie en training. De uitvoering ervan vraagt om organisatorische kwaliteiten die ervaring hebben om bij steeds veranderende situaties snel te kunnen reageren.

Wij maken plannen voor de inzet van onze beveiligers bij een rustig verloop, maar kunnen direct inspelen bij veranderende (worst case) situaties.

 

Gastheerschap: gastvrij én veilig!

Hospitality management of klantbeleving krijgt binnen bedrijven steeds meer aandacht en draagvlak. Hoe ga ik om met, en speel ik in op, de wensen en behoeften van mijn klanten zonder in te hoeven boeten op veiligheid? Ofwel; wat zijn de wensen en behoeften van klanten en gasten die bijvoorbeeld een bezoek brengen aan uw organisatie?
Uw corebusiness en een solide organisatie is de baseline. Daarnaast is er echter een breed scala aan secundaire aspecten die bepalend zijn voor de klant-tevredenheids-ervaring. Op het gebied van receptie en gastheerschap of zelfs parkeerbeheer kan Holland Security Group uw klanttevredenheidsgevoel, bezoekervaring en veiligheidsgevoel extra stimuleren. Een Security Host van Holland Security Group weet gastvrijheid en veiligheid perfect met elkaar te verbinden.

Ontvangst & imago

Mensen zijn meer veranderd dan bedrijven, organisaties of instellingen. Zowel bezoekers als (zakelijke) gasten, spelers en personeel zijn op zoek naar identiteit, betekenis en (totaal-) beleving en willen zelf hun leven sturen. Dit vraagt om strategische innovatie en een professionalisering van de klant-gast-beleving van begin tot eind, van aankomst tot vertrek. 

Belevingsfactoren

De belevingsfactoren van gasten, klanten, leveranciers, onderaannemers en personeel zijn cruciaal voor het imago van een organisatie. Elk bezoek is een kans! Een security host, gastvrouw of receptioniste van Holland Security Group heeft een natuurlijk overwicht en gevoel voor verhoudingen. Zij verwelkomen uw gasten, zij zijn het eerste aanspreekpunt van uw organisatie, bedrijf of event en dragen er zorg voor dat uw gasten het naar hun zin hebben.

Een servicegerichte professional die het leuk vind om uw klant, gast of bezoeker te ontvangen, te bedienen en daar waar nodig kaders te stellen als het gaat om veiligheid. Daarbij zijn ze alert op onraad en bedacht op verkeerde intenties. Men kan in dergelijke gevallen direct contact leggen met de juiste instanties of met een Holland Security Group beveiliger in de directe nabijheid.

Hospitality en het bedrijfsleven

Het bedrijfsleven van 2015 vraagt om een nieuwe benadering van de dienstverlening; gastvrijheid/ hostmanship is hot topic. Excellente service en totale klantgerichtheid in het bedrijfsleven is essentieel om kwaliteit te blijven leveren. Om een goed Hospitality services concept te implementeren, is het van groot belang dat uw organisatie heldere doelen voor ogen heeft en een helder takenpakket. Hostmanship is een mooie aanvulling om niet voor een 9 maar voor een 10 te gaan op gebied van kwaliteit en serviceverlening.

Hostmanship

Hospitality services betekent; een gastvrij, warm ontvangst, juiste begeleiding, iedereen correct te woord staan, dienstverlenend zijn en aanvoelen wat de gast/klant wil. De rollen en de taken van de receptionistes / secretaresses / officemanagers / accountmanagers zullen als gevolg daarvan nog breder worden. Receptionistes worden gastvrouwen en de samenwerking met de servicedesk zal geoptimaliseerd worden. Omdat de eerste kennismaking van klanten / gasten met een bedrijf zo essentieel is, wordt de functie van een medewerker met empathie voor de klant / gast steeds hoger ingeschaald en steeds vaker als hospitality professional gewaardeerd.

Hospitality is een vak, wordt aangeleerd op school en zit bij sommigen in het DNA. Ook in het bedrijfsleven wordt persoonlijke aandacht / serviceverlening / dienstverlening essentiëler om onderscheidend te zijn. Hospitality is een manier om kwaliteitsmanagement in te zetten met als gevolg omzetverhoging.

Een onderneming verandert steeds meer van een plaats om te werken naar een plaats om collega’s en relaties te ontmoeten. Kortom hostmanship wordt belangrijker dan ooit. Wat zou het er mooi uit zien als iedereen als missie had: “Ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen.”

Bron: Fred Lee, When Disney runs a hospital./ Telegraaf: vrijdag 2 januari DFT interview Susanne Scholte

Informatie

Wilt u meer weten over hospitality en klantbeleving of wat Holland Security Group voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Mankracht achter de hand

Holland Security Group garandeert de inzet van beveiligers bij calamiteiten binnen een vooraf overeengekomen/gesteld tijdspan na uw melding. Bij onze klanten hebben wij reeds aangetoond dat wij betrouwbaar, punctueel en professioneel zijn. Wanneer u ons nodig heeft, zijn we er! ….Dus waarom zou u verder zoeken?

 

Back To Top